TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Lupta pentru pace împotriva Sfintelor Paşti


 

Lupta pentru pace împotriva Sfintelor Paşti

 

 

 

 

 

Aurel Sasu

 

 

 

 

Pe lângă atâtea alte draconice dispoziţii de supraveghere şi control (analiza periodică a revistelor de specialitate, agresiva propagandă împotriva misticismului, educaţia ateistă, cenzura etc.), iată o hotărâre mai puţin obişnuită, privind mijloacele de zădărnicire a provocărilor duşmanului de clasă în Sfânta zi a Învierii Domnului. Documentul, din 1950, aflat în Arhiva Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a fost elaborat cu ştiinţa şi aprobarea fostului lider comunist şi Ministru de Interne (1945-1952), Teohari Georgescu.

 

* * *

Măsuri ce trebuiesc luate în legătură cu zilele de Paşti

 

În acest an Paştele cade în plină campanie de însămânţări şi se serbează, în acelaşi timp, de către ortodocşi şi catolici (9-11 aprilie).

Duşmanul de clasă va căuta să folosească şi acest prilej pentru a lovi, sub diferite forme, în regimul nostru.

Pentru a zădărnici planurile lui şi a folosi aceste zile pentru munca de agitaţie politică pe linia luptei pentru pace, propunem următoarele:

Programul de lucru în timpul Paştelui să fie următorul:

În ziua de 8 aprilie să se lucreze, în întreprinderi, până la orele 14. Magazinele şi cooperativele să fie deschise până la orele 21.

În zilele de 9, 10, 11 repaus.

Să se lămurească muncitorii asupra necesităţii de a nu lipsi de la lucru înainte de Paşti, pentru asigurarea îndeplinirii Planului de Stat. În agricultură, să se pună accent pe îndeplinirea planului de însămânţări.

Comitetele de Partid Judeţene vor alcătui un plan concret cu privire la desfăşurarea activităţii în timpul Paştelui, ţinând seama de următoarele măsuri:

Comitetele Judeţene vor lua toate măsurile pentru ca întreprinderile (modificat în text: vor controla măsurile luate de întreprinderile), instituţiile de Stat, S.M.T., Gospodării Agricole de Stat, Gospodării Agricole Colective, să-şi asigure (modificat în text: pentru a-şi asigura) o bună securitate atât contra incendiilor, cât şi împotriva oricărui fel de atac al duşmanului de clasă.

De asemenea, se va asigura securitatea la toate sediile organizaţiilor de partid şi organizaţiilor de masă.

Aceste măsuri trebuiesc luate începând din ziua de 7 aprilie a.c., (adăugat în text: până la 12 aprilie).

Pentru a zădărnici eventualele încercări ale duşmanului de a se manifesta, de a face diferite provocări, membrii de partid vor fi îndrumaţi şi pregătiţi pentru a-şi petrece aceste zile mai mult în mijlocul populaţiei.

Comitetele de luptă pentru pace locale să se ocupe de convingerea şi pregătirea preoţilor, pentru ca ei să ţină predici în care să vorbească despre lupta pentru pace şi să îndemne pe cetăţeni la accelerarea muncilor agricole. În sinagogi, C.D.E., în centre cu mulţi evrei va organiza conferinţe cu tema luptei pentru pace şi împotriva sionismului.

În după amiezele zilelor de 9, 10, 11 aprilie, la oraşe, în Ateneele Populare, iar, la sate, în Căminele Culturale, sub auspiciile Comitetelor de luptă pentru pace, să se organizeze manifestări artistice, culturale, cu programe legate de lupta pentru pace. Manifestările să fie precedate de scurte cuvântări ţinute de un membru al Comitetului de luptă pentru pace, care să concretizeze sarcinile ce revin în această luptă.

Organizarea de standuri de cărţi, reviste şi ziare în locurile unde se vor ţine festivalurile, pentru a fi difuzată literatura în mijlocul populaţiei.

Caravanele cinematografice să fie programate pentru zilele de 9, 10 şi 11, cuprinzând cât mai multe sate şi prezentând filme documentare şi artistice româneşti şi sovietice.

Se vor organiza competiţii sportive de masă la oraşe şi sate, antrenând băieţi şi fete în număr cât mai mare.

Pe linia C.G.M. şi U.T.M., se vor organiza, în zilele de Paşti, excursii, unde vor merge oamenii muncii (tăiat în text: în număr cât mai mare).

Pentru a asigura buna organizare a acestei acţiuni, Comitetele Judeţene P.M.R. vor lua măsuri [de] a repartiza cei mai buni activişti (adăugat în text: care vor să-şi petreacă aceste zile) în plăşi şi comune, de asemenea şi pe linia organizaţiilor de masă: U.T.M., U.F.D.R., U.P.M., Frontul Plugarilor, pentru a sprijini şi controla desfăşurarea, în cele mai bune condiţiuni, a tuturor manifestărilor culturale, sportive, excursii (modificat în text: a excursiilor) etc.

În cursul acestor zile, va fi prilejul cel mai bun ca membrii de partid, agitatorii cei mai buni să ducă o intensă muncă de lămurire în rândul ţărănimii muncitoare, de a-i mobiliza în vederea îndeplinirii la timp şi în bune condiţiuni a campaniei de însămânţări, contribuind prin aceasta la lupta pentru pace.

De asemenea, muncitorii membri de partid, care merg pentru a-şi petrece Paştele la rudele ce locuiesc la sate, să fie îndrumaţi a face o muncă de agitaţie politică în mijlocul lor, să lămurească însemnătatea transformării socialiste a agriculturii şi a luptei pentru pace, să le vorbească despre eforturile ce le fac muncitorii de la oraşe în acest scop.

Se vor organiza, în zilele de Paşte, vizite ale unor grupe de ţărani muncitori din apropiere, la Gospodăriile Agricole Colective, care au rezultate bune în activitatea lor. Aceste grupe de ţărani vor fi conduse de activiştii de partid.

În general, prezenţa activiştilor de partid de la oraşe, a muncitorilor membrii de partid în mijlocul ţăranilor, în aceste zile, trebuie să contribuie la întărirea alianţei între clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare.

Se va elabora o instrucţiune către Comitetele Judeţene de Partid, care va fi prelucrată şi cu Comitetele Centrale ale organizaţiilor de masă.

Cel mai târziu pe ziua de 6 aprilie, Comitetele de Partid Judeţene vor prelucra planul lor cu privire la zilele de paşti cu activul de partid şi conducerile locale ale organizaţiilor de masă pentru ca fiecare să ia măsuri concrete în domeniul său de activitate.

Până în ziua de 18 aprilie, se vor trimite rapoarte C.C. al P.M.R. cu privire la felul cum au decurs zilele de paşti.


 

AUREL SASU