TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Gramata patriarhală la întronizarea Înaltpreasfinţitului Andrei ca Mitropolit al Clujului


 

Gramata patriarhală la întronizarea Înaltpreasfinţitului Andrei
ca Mitropolit al Clujului

 

 

D A N I E L,

Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preaiubitului cler, cinului monahal şi tuturor dreptcredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Vadului, Feleacului şi Clujului,

şi  Mitropolie a  Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei GRAMATE PATRIARHALE,

Har şi pace de la Dumnezeu, Cel în Treime lăudat,

iar de la Noi părintească binecuvântare!

 

 

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică slujiri şi vrednicii deosebite prin trimiterea Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, întărindu-i pe aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârşirea Sfintelor Taine şi călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii (cf. Matei 28, 19), iar Sfinţii Apostoli, prin harul Sfântului Duh, au aşezat în cetăţi episcopi, preoţi şi diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (cf. Fapte 20, 28).

De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, văzând că a rămas vacant scaunul de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, prin mutarea la Domnul, în ziua de 31 ianuarie 2011, a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul şi Mitropolitul BARTOLOMEU (Anania), şi călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa această Arhiepiscopie şi Mitropolie lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, am convocat la sediul Mitropoliei din Cluj-Napoca, în ziua de luni, 14 martie 2011, Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, în cadrul căruia, prin vot secret consultativ, au fost desemnaţi doi candidaţi din lista ierarhilor eligibili, iar marţi, 15 martie 2011, şedinţa specială de consultare a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului cu membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu membrii clerici şi mireni din celelalte eparhii ale Mitropoliei, delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească, şi cu ceilalţi participanţi de drept, în cadrul căreia, prin votul participanţilor a fost menţinută lista stabilită de Sinodul Mitropolitan, în vederea alegerii de către Sfântul Sinod a noului Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Împlinind această procedură statutară bisericească şi luând aminte la îndatoririle ce Ne revin ca Patriarh, am convocat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de vineri, 18 martie 2011, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, care a procedat statutar la alegerea noului Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

În urma votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant al Arhiepiscopiei, Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului pe Înaltpreasfinţitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Alba Iuliei, care s-a arătat vrednic de această chemare prin statornicia sa întru dreapta credinţă; prin pregătirea sa teologică dobândită la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, apoi prin desăvârşirea studiilor de doctorat în teologie la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, unde a dobândit titlul academic de Doctor în Teologie; prin râvna şi dăruirea sa pentru învăţământul teologic universitar, înfiinţând în anul 1991 Facultatea de Teologie Ortodoxă în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, unde predă în calitate de profesor disciplina Morală şi Spiritualitate Ortodoxă, iar în perioada 2000-2008 funcţionând şi ca Decan al acestei Facultăţi; prin participarea la întruniri, simpozioane şi conferinţe teologice; prin slujirea liturgică şi pastorală a Sfintei Biserici în diferite trepte şi ascultări bisericeşti, ca preot de parohie, din anul 1976, ca vicar administrativ eparhial la Episcopia Alba Iuliei, din anul 1985, iar apoi, din anul 1990, prin slujire rodnică în treapta Arhieriei, ca Arhiereu-vicar la Episcopia Alba Iuliei, ca Episcop al Alba Iuliei, iar din anul 1998, când Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, ca Arhiepiscop al Alba Iuliei; prin bogata activitate edilitar-gospodărească, de asistenţă socială, editorială şi în domeniul mass-media desfăşurată în timpul păstoririi la Alba Iulia, constând în construirea, restaurarea sau repararea a numeroase biserici, case parohiale şi mănăstiri, multe dintre acestea înfiinţate sau reînfiinţate; construirea clădirii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia; înfiinţarea şi organizarea sub patronajul eparhiei a 70 de unităţi de asistenţă socială (orfelinate, case de copii de tip familial, cămine de bătrâni, cantine sociale, cabinete medicale etc.); înfiinţarea Editurii Reîntregirea şi a Tipografiei eparhiale, a revistei eparhiale Credinţa Străbună şi a revistei Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia Altarul Reîntregirii, precum şi a postului de radio Reîntregirea al Arhiepiscopiei Alba Iuliei şi înfiinţarea unui Seminar Teologic Ortodox în Alba Iulia.

Drept urmare, potrivit rânduielilor canonice şi prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, vineri, 25 martie 2011, la sărbătoarea Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Municipiul Cluj-Napoca, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului", Noi, DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oferim Înaltpreasfinţitului Părinte ANDREI mantia, crucea şi engolpionul, precum şi camilafca cu cruce, adică însemnele rangului mitropolitan, îi înmânăm cârja arhipăstorească şi îl întronizăm ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane şi al prevederilor art. 26 lit. o) şi art. 133 alin. (2) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor această GRAMATĂ PATRIARHALĂ şi dăm alesului Arhiepiscop şi Mitropolit, Înaltpreasfinţitului Părinte ANDREI, împuternicirea canonică de păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Vadului, Feleacului şi Clujului, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că Înaltpreasfinţia Sa, dobândind demnitatea de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici şi după legile ţării: cântăreţi, citeţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Arhiepiscopia Înaltpreasfinţiei Sale, precum şi stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene la mănăstiri şi schituri şi de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh eparhiot, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii, precum şi de a exercita drepturile şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de sfintele canoane, de tradiţia bisericească şi de legiuirile Bisericii noastre ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

 Din partea Înaltpreasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum îndeamnă Canonul 34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Patriarhul României şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să continue şi să sporească lucrarea înaintaşilor în acest scaun arhiepiscopal şi mitropolitan; să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului; să arate iubire de neam, grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri, pentru valorile credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, pentru învăţământul teologic şi religios, precum şi dragoste părintească faţă de clerul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să cultive relaţii frăţeşti de cooperare cu Mitropolia Ardealului în rezolvarea problemelor comune de ordin pastoral şi social ale credincioşilor ardeleni; să se consulte şi să coopereze cu autorităţile de Stat spre binele Bisericii şi al poporului român; să cultive relaţii de respect reciproc cu alte culte oficial recunoscute, pentru păstrarea păcii sociale.

 Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi cinul călugăresc, precum şi tuturor dreptcredincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, le recomandăm părinteşte şi frăţeşte, cu multă preţuire, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI, drept chiriarh al lor, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să îl asculte şi să îl cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin şi împreună-lucrare în tot ceea ce săvârşeşte spre folosul Bisericii şi al poporului român.

Preţuind cu multă bucurie însufleţirea şi dorinţa clerului şi credincioşilor ortodocşi români din Transilvania de-a păstra unitatea naţională şi bisericească, îi povăţuim pe toţi cu părintească dragoste ca, sub îndrumarea noului lor arhipăstor, să păstreze şi să întărească unitatea Ortodoxiei româneşti, vieţuind în pace şi în bună înţelegere ca fii duhovniceşti care cred cu statornicie în Hristos şi „întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică".

 Încredinţăm pe noul Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Înaltpreasfinţitul Părinte ANDREI, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni, precum şi tuturor Sfinţilor Români cunoscuţi şi necunoscuţi care, prin nevoinţele lor, au sfinţit acest pământ binecuvântat al Transilvaniei.

De asemenea, îl încredinţăm pe Înaltpreasfinţia Sa rugăciunilor Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor Părinţi ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, rugăciunilor cucernicilor preoţi din parohii, împreună ostenitori în ogorul Bisericii, rugăciunilor neîncetate ale călugărilor şi călugăriţelor din mănăstiri şi schituri, precum şi rugăciunilor binecredincioşilor creştini din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, faţă de care Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI este chemat să arate dragoste părintească şi purtare de grijă duhovnicească. Şi astfel, într-un cuget şi o simţire, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. Amin!

 

† D A N I E L

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,

Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

GRAMATĂ PATRIARHALĂ, nr. 1/2011, emisă de Cancelaria Sfântului Sinod la data de 21 martie 2011, în temeiul hotărârii nr. 2211 din 18 martie 2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, şi făcută public la data de 25 martie 2011, la sărbătoarea Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Municipiul Cluj-Napoca, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.