TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GHEORGHE FEDOROVICI

Fedorovici, Gheorghe, traduc?tor, absolvent al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Bucure?ti, sec?ia litere-limba englez? (2005); lucr?ri traduse: Norul Necunoa?terii, Editura Herald, 2004 (lucrarea unui mistic anonim englez din secolul XIV); John Chrissavgis, Sfântul Ioan Sc?rarul: de la Pustia egipteana la Muntele Sinaiului Editura Sophia, 2005 (o foarte bun? sintez? de antropologie patristic?, cel mai bun comentariu sistematic al Sc?rii existent in limba român?); Sfintele femei ale Orientului sirian, Texte prezentate ?i traduse din limba siriac? de Sebastian P. Brock ?i Susan Ashbrook Harvey, Editura Sophia, 2005 (o colec?ie de vie?i ?i de martirologii din lumea siriac? pre ?i post-calcedonian?); Mitropolit Antonie de Suroj, ?coala rug?ciunii, Editura Sophia, 2006; Apocalipse Apocrife ale Noului Testament, Editura Herald, 2007 (în colaborare cu Monica Medeleanu); în curs de apari?ie la editura Sophia, John Behr, Taina lui Hristos. Via?a din?untrul mor?ii; a publicat articole pe teme diverse în revistele Idei în dialog ?i în Rost.