TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN MOLDOVEANU

 

Moldoveanu, Ioan, preot, conferen?iar dr. la Facultatea de Teologie Ortodox? „Patriarhul Justinian" din Bucure?ti, catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române; din 1999 doctor în teologie la Thessalonic cu teza „Rela?ii între ?ãrile române ?i Muntele Athos (1650-1863)"; c?r?i publicate: Contribu?ii la istoria rela?iilor Muntelui Athos cu ?ãrile române (1650-1863). În întâmpinarea a 1040 de ani de la fondarea Muntelui Athos (963-2003), 2002, 512 pag.; Contribu?ia Sf. P?rin?i la conturarea dogmei cre?tine pân? în sec. V. O vedere special? asupra dogmei hristologice ?i trinitare, 2003, 218 pag.; Epoca iustinian? ?i cre?tinismul la Dun?rea de Jos (sec. VI), 2006, 190 pag.; editor al?turi de E. B?bu? ?i A. Marinescu al volumului Romanian Principalities and the Holy Places Along the Centuries, Ed. Sophia, Bucure?ti, 2007; coautor la volumul Domnitorii ?i ierarhii ??rii Române?ti. Ctitoriile ?i mormintele lor, Edit. „Cuvânul Vie?ii" a Mitropoliei Munteniei ?i Dobrogei, 2009.