TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TOMA GRIGORIE

Grigorie, Toma, n?scut la 5 mai 1940; studii universitare filologice la Timi?oara ?i Bucure?ti, specializarea Limba ?i literatura român? (1966); profesor în înv???mântul preuniversitar (1963-1973) iar între 1974-2005, la Fcultatea de Litere din Craiova; Doctor în ?tiin?e filologice la Universitatea din Bucure?ti (1983); între anii 1996-1997 a predat la Institutul de Limbi Romanice, Universitatea „Adam Mickiewicz" din Pozna?, Polonia; între anii 1997-2001 a fost secretar ?tiin?ific al Cursurilor de var? „C. Brîncu?i", Universitatea din Craiova; este membru al Uniunii Scriitorilor din Romînia, din anul 1994; dintre volumele publicate amintim: Visele cuvintelor (versuri), Craiova, Editura Scrisul Românesc,1981; Tr?iri (versuri), Bucure?ti, Editura Eminescu, l987; Seva lucrurilor (versuri), Bucure?ti, Editura Cartea Româneasc?, 1990; Dezl?n?uind t?cerea (versuri), Craiova, Funda?ia Ramuri, 1994; Verbe române?ti, Craiova, Editura Universitaria, 1994, edi?ia a II-a, Tipografia Universit??ii din Craiova, 2002; Incursiuni în literatura român?, Craiova, Editura Sitech, 1995; Limba român? în profil juridic, Bucure?ti, Editura Didactic? ?i Pedagogic?, 1996; „Înstr?inarea"  limbii române, Craiova, Editura Avr?meanca, 1997; Calea de întoarcere (versuri), Bucure?ti, Editura Eminescu, 1998;  Eseuri subsidiare la „Adio Europa" de Ion D. Sîrbu, Bucure?ti, Editura Cartea Româneasc?, 1999 (Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Craiova); Catedrala de sub stern (versuri), Craiova, Editura Ramuri, 2002; Metaforele teatrului sorescian (studiu critic), Craiova, Editura Ramuri, 2005; Vârsta copacilor (versuri), Craiova, Editura Ramuri, 2007.