TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
HORIA CIURTIN

Ciurtin, Horia, în momentul de fa?? activeaz? în domeniul dreptului interna?ional al investi?iilor – arbitraj interna?ional. Pe de alt? parte, mai îndepline?te rolul de redactor la Revista VERSO (Bucure?ti – Cluj-Napoca). Absolvent al masterului în „Dreptul european ?i dreptul na?ional al afacerilor” ca ?ef de promo?ie (2012), la Facultatea de Drept a Universit??ii „Babe?-Bolyai” din Cluj-Napoca ?i licen?iat al aceleia?i institu?ii (2011). Autor al volumului de drept constitu?ional ?i filosofie a dreptului Dilemele controlului de constitu?ionalitate: Incursiune în paradigmele spa?iului euro-american, ed. Rosetti Interna?ional, Bucure?ti, 2013. În 2015, autor al studiului „A Hermeneutical Perspective upon the Mitigation of Damages Principle: The Metamorphosis of a Concept in International Law”, în curs de publicare într-un volum colectiv sub egida McGill University ?i ICC Paris. Totodat?, autor a peste 20 articole în presa cultural?: Tribuna, Verso, Oglinda Literar?, Lumea, Cetatea Cultural?, dar ?i în reviste de specialitate precum Revista Român? de Drept al Afacerilor, Revista Român? de Arbitraj, Revista Român? de Dreptul Propriet??ii Intelectuale, Studia Iurisprudentia UBB, Revista de Drept Social, Revista de ?tiin?e Politice ?i Rela?ii Interna?ionale.