´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIRCEA P─éCURARIU

P?curariu, Mircea, preot, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie „Andrei ?aguna" din Sibiu; membru corespondent al Academiei Române; istoric de prestigiu al Bisericii Ortodoxe Române, a îmbinat în mod str?lucit activitatea la catedr? cu munca de cercetare ?tiin?ific?; rodul acestei munci îl constituie cele 29 de volume publicate, dintre care amintim: Dou? sute de ani de înv???mânt teologic la Sibiu, 1786 -1986, Sibiu, 1987; Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 3 volume, Bucure?ti, 1980-1981; Începuturile Mitropoliei Transilvaniei (1980); Politica Statului ungar fa?? de Biserica româneasc? din Transilvania în perioada dualismului, 1867-1918 (1986); Istoria m?n?stirii Prislop (1986); Istoria Bisericii române?ti din Transilvania, Banat, Cri?ana ?i Maramure? pân? în 1918, Cluj-Napoca, 1992; Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii ?i a neamului românesc (1993); Revolu?ia româneasc? din Transilvania ?i Banat în anii 1848-1849. Contribu?ia Bisericii (1995); Dic?ionarul Teologilor români, Bucure?ti, 1996; Predici la duminici ?i s?rb?tori, la praznicele împ?r?te?ti ?i ale Maicii Domnului, ale Sfin?ilor ?i la Sfin?i români; predici ocazionale ?i la înmormânt?ri (2000); C?rturari sibieni de alt?dat? (2002); Catedrala mitropolitan? din Sibiu, 1906-2006, Sibiu, 2006; Unia?ia în Transilvania în trecut ?i ast?zi (ed. V, cea dintâi datând din 1990); Sfin?i daco-romani ?i români (în trei edi?ii, 1994, 2000 ?i 2007); autor a peste 120 de studii de specialitate, tip?rite în reviste ?i lucr?ri române?ti din ?ar? ?i str?in?tate, a peste 400 de articole ?i a aproape 100 de recenzii.