TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DANIEL BUDA

 

Buda, Daniel, preot, teolog, istoric bisericesc, traduc?tor, specialist în mi?carea ecumenic?; studii de teologie la Baia Mare (Seminarul Teologic), Sibiu (nivel licen??, master ?i doctorat); alte studii de istorie bisericeasc? la Berna, Heidelberg ?i Berlin; arii de competen?? ?i cercetare: istorie ?i teologie antiohian?, teoria istoriei, starea actual? a cre?tinismului, mi?carea ecumenic?, diploma?ie eclezial?. Principalele publica?ii: Hristologia antiohian? de la Sfântul Eusta?iu al Antiohiei pân? la Nestorie, Sibiu 2004; Antiohia preniceean?. I. O istorie a dezvolt?rii cre?tinismului din Antiohia în perioada primar?, Sibiu, 2006; Neue Brücken oder neue Hürden? Eine Bilanz der Dritten Europäischen Versammlung (EÖV3), Wien, Zürich, 2008 (co-editor); Adolf Martin Ritter, Studia Chrysostomica, Sibiu, 2007; Adolf Martin Ritter, Studii de Istorie bisericeasc? ?i Patrologie, Sibiu, 2011 (traduceri). Alte studii, traduceri ?i recenzii în diferite volume colective ?i reviste din ?ar? ?i str?in?tate printre care Revista Teologic?, Revista Ecumenic? Sibiu, Ecumenical Review, Ökumenischer Rundschau etc. Membru al Societ??ii Nord-Americane de Patrologie, al Societ??ii Americane de Istorie Bisericeasc?, al Societ??ii Interna?ionale de Studii Patristice etc. Organizator local al Celei de-a Treia Adun?ri Ecumenice Europene, Sibiu 2007, din partea Conferin?ei Bisericilor Europene (CEC) (2006-2007), consultant ?tiin?ific al proiectului CEC Healing of Memories între Bisericile din România ?i director ?tiin?ific adjunct al funda?iei Reconciliatio în sud-estul Europei (2008). În prezent este lector pentru Istoria bisericeas? universal? la Facultatea de Teologie „Andrei ?aguna" din Sibiu ?i Secretar Executiv Coordonator în Departamentul de Rela?ii Externe din Consiliul Mondial al Bisericilor.