TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ŞERBAN TURCUŞ

 

Turcu?, ?erban, conferen?iar universitar dr. la Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii "Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca. N?scut în 1969, în ora?ul Ale?d, jude?ul Bihor, dupa studiile primare, gimnaziale ?i liceale efectuate în ora?ul natal urmeaz? cursurile Facult??ii de Istorie si Filozofie, sec?ia Istorie a Universit??ii clujene între 1988-1993. Absolv? ca ?ef de promo?ie în 1993, fiind chemat s? fac? parte din corpul profesoral al facult??ii în calitate de preparator universitar. În perioada 1995-1996 este bursier al guvernului român la Vatican. Bursier NATO în 1999, în anul 2000 devine doctor în istorie cu o tez? ce prive?te politica Sfântului Scaun în spa?iul românesc în secolul XIII. Laureat al premiului Timotei Cipariu al Academiei Române pe anul 2000. Din anul 2003 este conferen?iar universitar la Universitatea clujean?. Între 2002 ?i 2006 a activat ca diplomat (prim-colaborator) la Ambasada României pe lâng? Sfântul Scaun. A fost comisar al expozi?iei "?tefan cel Mare - punte între Orient ?i Occident", Muzeele Vaticanului septembrie-noiembrie 2004. Comandor al Ordinului Sfântul Grigore cel Mare al Sfântului Scaun din 2005 este ?i Ofi?er al Ordinului Suveran Militar de Malta din 2006. Autor a 7 c?r?i, este membru al Comitetului Interna?ional pentru Bibliografie Istoric?.