´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ANDREI ANDREICUŢ

 

Andreicu?, † Andrei, (n. 24 ianuarie 1949, loc. Oar?a de Sus, jud. S?laj), Arhiepiscopul Vadului, Feleacului ?i Clujului ?i Mitropolit al Clujului, Maramure?ului ?i S?lajului; profesor universitar al Facult??ii de Teologie Ortodox? a Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca; licen?iat al Facult??ii de Construc?ii C?i Ferate, Drumuri ?i Poduri Bucure?ti; licen?iat în teologie la Facultatea de Teologie din Sibiu; studii post-universitare ?i de doctorat în Teologie (specialitatea Teologie Dogmatic?) la Facultatea de Teologie Ortodox? din Bucure?ti (îndrum?tor: pr. prof. univ. dr. Dumitru Popescu); lector universitar (1991-1997), conferen?iar universitar (1997-2004) ?i profesor universitar din 2004. A ini?iat, organizat ?i mediat trei simpozioane ?tiin?ifice interna?ionale la Facultatea de Teologie Ortodox? din Alba Iulia: Violen?? în numele lui Dumnezeu? Un r?spuns cre?tin (2002), Biserica în era globaliz?rii (2003), Spiritualitate ?i consumism în Europa Unit? (2004). A sus?inut numeroase conferin?e pe teme culturale ?i duhovnice?ti (în Bucure?ti, Sibiu, Târgu Mure?, Cluj-Napoca, Timi?oara, Arad, Ia?i, Oradea, Alba Iulia etc.) ?i a participat la numeroase emisiuni televizate (la Televiziunea Na?ional? ?i la posturile locale de televiziune). Este redactor-realizator permanent al emisiunii Cuvântul Ierarhului la Radioul cre?tin-ortodox „Reîntregirea" Alba Iulia. A publicat numeroase articole, studii ?i traduceri, precum ?i urm?toarele c?r?i: Spovedanie ?i Comuniune, Ed. Episcopiei, Alba Iulia, 1998, 247 p.; Dinamica desp?timirii, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001, 131 p.; Spiritualitate cre?tin? pe în?elesul tuturor, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, 200 p.; Morala Împ?r??iei întemeiat? pe Sfânta Scriptur? ?i Sfin?ii P?rin?i, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, 190 p.; Mai putem tr?i frumos? Pledoarie pentru o via?? moral? curat?, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, 200 p.; Osp??ul credin?ei, Ed. Episcopiei, Alba Iulia, 1999, 301 p.; În pas cu tranzi?ia, Ed. Episcopiei, Alba Iulia, 1999, 260 p.; S-au risipit f?c?torii de basme. Amintiri care dor, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001, 143 p.; Legea Româneasc?, repere istorice ?i doctrinare, Ed. Episcopiei, Alba Iulia, 1995, 83 p.