TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MARIUS PORUMB

PORUMB, Marius I. - N. 9 octombrie 1943, Groze?ti, jud. L?pu?na (azi în R. Moldova). Studii liceale la Baia Mare (1957-1961), superioare în Istorie - cu specializare în Istoria Artei - la Universitatea "Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca (1961-1966). Specializ?ri în istoria artei bizantine ?i medievale la Ravenna (1971), Bari (1977, 1978, 1980, 1981, 1984). Doctor în istorie (1973). Cercet?tor la Institutul de Arheologie ?i Istoria Artei (din 1966), director al Institutului (din 1992). Conduc?tor de doctorate din 1990. Profesor asociat la Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj Napoca (2000). C?l?torii de documentare ?tiin?ific? în Fran?a (1980), Muntele Athos (1981), Italia (1990, 1991, 1997, 1999), Ungaria (1991, 2000), Germania (1992, 1995, 1998). Membru corespondent al Academiei Române din 1993. Membru titular al Academiei Române (2009). Membru ICOMOS, membru în Consiliul Interna?ional de Istoria Artei (CIHA). Membru Arbeitskreis für Siebenburgische Landeskunde e.V. Heidelberg. Pre?edinte al Comisiei Na?ionale a Monumentelor Istorice (2001-2007). Fondator ?i redactor responsabil al primei reviste române?ti de art? medieval? "Ars Transsilvaniae". Pre?edinte fondator al Asocia?iei „Ars Transsilvaniae România". Pre?edinte executiv Funda?ia Virgil V?t??ianu. Membru în colegiile de redac?ie ale publica?iilor "Ephemeris Napocensis", "Acta Musei Napocensis", "Studii ?i Cercet?ri de Istoria Artei", "Revista Monumentelor Istorice", "Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice", "Revue Roumaine d`Histoire de l`Art". Particip?ri la numeroase manifest?ri ?tiin?ifice ?i expozi?ii din ?ar? ?i str?in?tate. Coordonator volume dedicate istoricului de art? Virgil V?t??ianu ?i arheologului Dinu Adame?teanu. Decorat cu Steaua României în grad de cavaler. Cavaler al Ordinului Literelor ?i Artelor al Republicii Franceze.

II. - Istoric de art? preocupat îndeosebi de arta medieval? ?i premodern? româneasc? din Transilvania. Cercet?ri privind centrele cultural-artistice transilv?nene, precum ?i leg?turile artistice ale acestora cu Moldova ?i ?ara Româneasc?. Studii asupra picturii medievale ?i premoderne, subliniind importan?a acesteia în contextul artei române?ti, fiind autorul Dic?ionarului de pictur? veche româneasc? din Transilvania (sec. XIII-XVIII). Preocup?ri pentru depistarea, salvarea, restaurarea ?i conservarea vechilor monumente cultural-artistice din Transilvania medieval? ?i modern?.

III. - Bisericile din Feleac ?i Vad, dou? ctitorii moldovene?ti din Transilvania, Bucure?ti, 1968, 60 p.; Icoane din Maramure? - Ikonen aus der Maramure?, Cluj-Napoca, 1975, 48 p. + 50 pl.; Pictura româneasc? din Transilvania - Die rumänische Malerei in Siebenbürgen (sec. XIV-XVIII), Cluj-Napoca, 1981, 180 p. + 117 fig.; Monumente istorice ?i de art? religioas? din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ?i Clujului, Cluj Napoca, 1982, 348 p. (coautor); Dic?ionar de pictur? veche româneasc? din Transilvania (sec. XIII-XVIII), Bucure?ti,1998, 468 p.;Monumente istorice de pe Valea Arie?ului, Bucure?ti, 2001, 136 p. (în colaborare); Biserica Arhiepiscopal? din Feleac, Ctitoria lui ?tefan cel Mare, Cluj Napoca, 2003, 80 p.,37 pl.; Istoria românilor, vol.V, VI, Bucure?ti, 2003 (coautor); Un veac de pictur? româneasc? din Transilvania. Secolul al XVIII-lea, Bucure?ti, 2003, 157 p. + 215 pl. + 54 fig; Biserica episcopal? din Vad, Ctitoria lui ?tefan cel Mare, Cluj Napoca, 2004, 64 p., 26 pl.; ?tefan cel Mare ?i Transilvania. Leg?turi culturale ?i artistice moldo-transilvane în sec.XV-XVI, Cluj Napoca, 2004, 124 p., 88 pl.; Biserici de lemn din Maramure?, Bucure?ti, 2005, 116 p., 105 pl.; Cetatea Câlnic, Bucure?ti, 2007, 100 p., 120 pl.; Romania. Patrimoine Mondial, World Heritage, Bucure?ti, 2007, (coautor); Orgile din România, Timi?oara, 2008 (coautor).

- "Contribu?ii la cunoa?terea unui me?ter zugrav din veacul al XVIII-lea - Nistor Zugrav din Feleac", în SUBB. Historia, 1968, 1, pp. 21-30; "Contribu?ii la cunoa?terea unor zugravi din veacul al XVIII-lea din Transilvania", în AMN, 1971, VIII, pp. 607-622; "U?ile împ?r?te?ti de la Once?ti ?i Bude?ti Susani. Contribu?ii privind icoanele maramure?ene din sec. XVII", în SUBB. Historia, 1971, XVI, 1, pp. 30-38; "Zugravii icoanelor "Paraclisul Nou" din ?cheii Bra?ovului", în AMN, 1972, IX, pp. 571-585; "Zugravii iconostasului bisericii Sf. Nicolae din Hunedoara", în AMN, 1973, X, pp. 677-694; "Vechi icoane din Maramure? (sec. XVI-XVIII)", în SCIA, 1975, 22, pp. 73-94; "Zugravi ?i centre române?ti de pictur? din Transilvania secolului al XVIII-lea", în AIIAC, XIX, 1976, pp.103-125; "Vechi icoane române?ti din Transilvania (sec.XV-XVI)", în RMM, 1977, 46, nr.1, p.51-61; "?tefan Zugravul de la Ocnele Mari", în AMN, XIV, 1977, pp.401-406; "Biserica ortodox? din Gârbova de Sus (jud. Alba)", în AMN, 1978, XV, pp. 307-315; "Vechi inscrip?ii române?ti din jud.Mure? (sec.XV-XVIII)", în Marisia, VIII, 1978, p.107-120; "Pictura icoanelor din Moisei ?i iradierea ei în zonele înconjur?toare în veacul al XVII-lea", în Marma?ia, IV, 1978, pp. 325-340; "Inscrip?ii medievale române?ti din Transilvania", în AIIAC, 1978, XXI, pp. 307-318; "Dou? ctitorii române?ti din secolul al XV-lea : Biserica Sf.Gheorghe ?i M?n?stirea Lup?a", în AMN, XVI, 1979, pp. 621-631; "Inscrip?ii române?ti din Transilvania (sec.XIV-XVIII)", în AIIC, XXII, 1979, pp. 265-277; "Mihai Viteazul, ocrotitor al artei ?i culturii române?ti din Transilvania", în Potaissa, 1980, II, pp. 195-205; "Arta româneasc? din Transilvania ?i leg?turile sale cu Moldova din timpul lui ?tefan cel Mare", în AIIAC, XXIV, 1981, pp. 171-195; "Breasla pictorilor români fondat? la Gherla în 1777", în AMN, 1985-1986, XXII-XXIII, pp. 611-620; "Frescele de la R?chitova", în AIIAC-N, 1989, XXIX, pp. 103-115; "Dou? decenii de afirmare artistic? româneasc?. Epoca lui Inochentie Micu", în Revue de Transylvanie, 1991, 1, pp. 54-70; "?cheii Bra?ovului - un remarcabil centru de pictur? din secolul al XVIII-lea", în AT, 1994, IV, pp. 67-91; "Pictura exterioar? din Transilvania (sec. XVIII)", în AT, 1995, V, pp. 57-68; "Inscrip?ii inedite de la Or??tie", în AMN, 31.II, 1995, pp. 275-281; "Catedrala Sf.Treime din Blaj la 1751", în AMN, 32.II, 1996, pp. 353-359; "Pictori maramure?eni din secolele XVII-XVIII în colec?iile Muzeului de Art? din Baia Mare", în AT, VI, 1996, pp. 49-56; "Conservarea Patrimoniului cultural prin preluare ?i revitalizare. Monumente istorice din ?inutul Bistri?ei", în Revista Bistri?ei, X-XI, 1997, pp. 3-26; "Un portret inedit al episcopului Inochentie Micu din 1741 de la M?n?stirea Râme?", în AT, VII, 1997, pp. 141-147; "Date noi privind biserica brâncoveneasc? din F?g?ra?", în AT, XIV-XV, 2004-2005, pp. 163-168; "Icônes roumaines du XVI ème siècle en Transylvanie", în AT, XVIII, 2008, pp. 145-150.

IV. -Enciclopedia Istoriografiei Române?ti, Bucure?ti, 1978, p.273; Nemuritorii. Academicienii români, Bucure?ti, 1994, pp. 254-256; Nicolae Edroiu, în Transylvanian Review, 1999, VIII, 3, pp. 155-157; Clujeni ai Secolului 20. Dic?ionar esen?ial, Cluj Napoca, 2000, p. 266. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. 1866-2003. Dic?ionar. Edi?ia a III-a, Bucure?ti, 2003, p. 679; Art?, Istorie, Cultur?. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2003; Dic?ionar Enciclopedic, V, Bucure?ti, 2004, p. 462.