TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN BIZĂU

Biz?u, Ioan, preot, lector universitar dr. la Facultatea de Teologie Ortodox? din Cluj-Napoca din cadrul Universit??ii "Babe?-Bolyai", catedra de Teologie liturgic?. Ini?iator al cursurilor de "Iconologie ?i arhitectur? liturgic?" ?i "Teologia ?i arta icoanei". Dup? revolu?ia anticomunist? din decembrie 1989 s-a implicat activ in via?a societ??ii române?ti prin interven?ii publice, emisiuni radio-TV, conferin?e ?i texte publicate, fiind consultat adeseori în felurite probleme de interes comunitar, de la cele culturale, la cele de natur? social? ?i politic?. Pe lâng? activitatea pastoral? ?i didactic?, a participat, cu interven?ii, lu?ri de pozi?ie ?i comunic?ri, la numeroase manifest?ri ?tiin?ifice ?i culturale de prestigiu din ?ar? ?i din str?in?tate. Este bine cunoscut în mediile artistice din ?ar?, frecventând atelierele unora dintre cei mai importan?i arti?ti români din ultima jum?tate de veac ?i legând cu ace?tia prietenii frumoase. Aurel Ciupe, Corneliu Baba, Ion Musceleanu, Teodor Har?ia, Ioan Sima, Gheorghe Berindei, Vasile Varga ?i Horia Bernea ?.a. i-ai fost adev?ra?i dasc?li de ini?iere în orizontul de lumin? ?i bucurie al frumosului. A fost co-organizator al mai multor expozi?ii importante deschise la Muzeul Na?ional de Art? din Cluj-Napoca. În 1999 a sus?inut la Bucure?ti teza de doctorat cu titlul Mistica dumnezeiescului Altar în teologia sacramental? ?i liturgic? a Sfântului Nicolae Cabasila. Este autorul volumelor: Via?a în Hristos ?i maladia seculariz?rii, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002; Liturghie ?i Teologie, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2009; autor, de asemenea, al mai multor studii ?i articole publicate în diferite volume colective sau reviste.