TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
KARL CHRISTIAN FELMY

Felmy, Karl Christian, n?scut în 1938 în Liegnitz/Schlesien, ca evanghelic-luteran a studiat teologia între 1958 ?i 1964 la Münster (Westfalia) ?i Heidelberg. Din 1964 ?i pân? în 1969 a ocupat echivalentul unui post de preparator la Ostkirchen-Institut din Münster. În 1970 devine doctor în teologie cu o tez? despre Con?inutul ?i specificul predicii în Biserica Ortodox? Rus? în a doua jum?tate a secolului XIX (Predigt im orthodoxen Russland: Untersuchungen zu Inhalt und Eigenart der russischen Predigt in der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts, =Kirche im Osten, Bd. 11 Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen,1972, 320 p.). Dup? ce devine pastor luteran este între 1971 ?i 1975 referent pentru Ortodoxie al EKD (Bisericii Evanghelice din Germania), iar în cele din urm? Asistent al catedrei de Istorie ?i Teologie a R?s?ritului cre?tin de la Erlangen. În 1981 î?i sus?ine examenul de abilitare la Erlangen cu o monografie monumental? având ca tem?: Explicarea dumnezeie?tii Liturghii în teologia ortodox? rus?, de la origini ?i pân? în prezent (Die Deutung der Göttlichen Liturgie in der russischen Theologie. Wege und Wandlungen russischer Liturgie-Auslegung, =Arbeiten zur Kirchengeschichte 54, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1984, 518 p.). Dup? o scurt? perioad? de activitate pastoral? ca paroh în Fürth, devine între 1982 ?i 1985 profesor la Heidelberg. Din 1985 ocup? catedra de Istorie ?i Teologie a R?s?ritului cre?tin la Universitatea Erlangen-Nürnberg berufen. Între 1995 ?i 1997 a fost decanul acestei facult??i. A fost membru al Comisiei de Dialog între Biserica Evanghelic? din Germania ?i Biserica Ortodox? Rus? ?i al Comisiei Federa?iei Luterane Mondiale de dialog cu Ortodoxia. Dintre numeroasele articole, studii ?i edi?ii îngrijite de K. C. Felmy men?ion?m cartea sa Teologia ortodox? actual?. O introducere (Die orthodoxe Theologie der Gegenwart. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1990, 285 p.; tradus? în român? de pr. prof. dr. Ioan Ic?, cu titlul Dogmatica experien?ei eclesiale. Înnoirea teologiei contemporane, Deisis, Sibiu, 1999). De câ?iva ani s-a convertit la ortodoxie.