TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
RADU CARP

Radu CARP, prof. univ. dr., prodecan, Facultatea de ?tiin?e Politice, Universitatea din Bucure?ti. Secretar ?tiin?ific al Comisiei Preziden?iale de Analiz? a Regimului Politic ?i Constitu?ional Românesc (2008). Profesor asociat: Institutul Diplomatic Român (2006 - 2007); Centrul de Studii Europene, Universitatea Al. I. Cuza, Ia?i (2005 - 2006); Departamentul de Studii Culturale Americane, Facultatea de Limbi Str?ine, Universitatea din Bucure?ti (2002 - 2005). Vice - pre?edinte sec?ia de rela?ii interna?ionale ADIRI - Asocia?ia de Drept ?i Rela?ii Interna?ionale. Director-fondator al INTER - Institutul Român de Studii Inter-Ortodoxe, Inter-Confesionale ?i Inter-Religioase. Membru în Comisia de Comisia de evaluare institu?ional? ARACIS (2008 - ); expert ?i evaluator: CNBSS - Centrul Na?ional al Burselor de Studii în Str?in?tate al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii ?i Inov?rii; AUF - Agence Universitaire de la Francophonie - Bureau Europe Centrale et Orientale, Institutul Cultural Român. Membru al Institutului de Drept Public ?i ?tiin?e Administrative al României. MA în studii europene ?i rela?ii interna?ionale, Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Nice (1996). Doctor în drept, Facultatea de Drept a Universit??ii Babe? - Bolyai din Cluj - Napoca (2002). Director programe cercetare, Academia Diplomatic? (2003 - 2005). Cercet?tor afiliat al: TMC Asser Instituut, Den Haag (2002); Institutul Ludwig Boltzmann pentru Studiul Problematicii Religioase a Integr?rii Europene, program al New Europe College, Bucure?ti (2004); Institutul European din România, în cadrul Programme Accession Impact Studies - PAIS 3 (2005); Institutul European din România (2007); Institut für Rechtsphilosophie, Religions-und Kulturrecht, Universität Wien (2006 - 2008). Coautor în cadrul proiectului de cercetare interna?ional JUSTMEN. Menu for Justice. Towards a European Curriculum on Judicial Studies, coordonat de Universitatea din Bologna la care particip? 51 de universit??i din Europa, finan?at de Comisia European? în cadrul Life Learning Programme - Erasmus Network. C?r?i publicate: (împreun? cu Lauren?iu Vlad ?i Ioan Stanomir) De la „pravil?" la „constitu?ie". O istorie a începuturilor constitu?ionalismului românesc -  Nemira, 2002; Responsabilitatea ministerial?. Studiu de drept public comparat - All - Beck, 2003; (împreun? cu Simona ?andru) Dreptul la intimitate ?i protec?ia datelor cu caracter personal. De la acquis-ul comunitar la legisla?ia româneasc? - All - Beck, 2004; (coord.) Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioas?  a unui proiect politic - Editura Funda?iei Anastasia, 2005; (împreun? cu Marius Profiroiu, Tudorel Andrei, Drago? Dinc?) Reforma administra?iei publice în contextul integr?rii europene / Public Administration Reform in the Perspective of Romania`s Accession to the European Union - Institutul European din România, Bucure?ti, 2006; Proiectul politic european. De la valori la ac?iune comun? - Editura Universit??ii din Bucure?ti, 2006 (împreun? cu Dacian Gra?ian Gal, Sorin Mure?an, Radu Preda), Principiile gândirii populare. Doctrina cre?tin - democrat? ?i ac?iunea social? -  Eikon, 2006; (împreun? cu Teodor Baconsky, Ioan I. Ic? jr., Anca Manolescu, Elena ?tefoi, Bogdan T?taru - Cazaban), Pentru un cre?tinism al noii Europe - Humanitas, seria Boltzmann, vol. III, 2007; (împreun? cu Manuela Nevaci, Mariana Nicolae, Camelia Runceanu, Nicoale Saramandu), Multilingvism ?i dialog intercultural în Uniunea European?. O viziune româneasc?/Multilingualism and Intercultural Dialogue in the European Union. A Romanian perspective - Institutul European din România, Bucure?ti, 2008; (împreun? cu Ioan Stanomir), Limitele Constitu?iei. Despre guvernare, politic? ?i cet??enie în România - C.H. Beck, 2008; (împreun? cu Dacian Gra?ian Gal, Sorin Mure?an, Radu Preda), În c?utarea binelui comun. Pentru o viziune cre?tin? a democra?iei române?ti - Eikon, 2008; Dumnezeu la Bruxelles. Religia în spa?iul public european - Eikon, 2009; (împreun? cu Ioan Stanomir), Inventarea Constitu?iei. Proiecte intelectuale ?i dezvoltare institu?ional? în Principatele Române în secolul XIX - C.H. Beck, 2009; Religia în tranzi?ie. Ipostaze ale României cre?tine - Eikon, 2009. Capitole de c?r?i ?i articole publicate în: Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Lituania, SUA. Articole publicate în: Analele Universit??ii Bucure?ti - seria ?tiin?e politice, Sfera Politicii, Studia Politica. Romanian Political Science Review, Revista Român? de Studii Interna?ionale, The Romanian Journal of European Studies, Dreptul, Revista de Drept Public, Buletin ?tiin?ific Universitatea Mihail Kog?lniceanu, East European Constitutional Review, Kanon, Jurisprudencija, INTER. Romanian Review for Theological and Religious Studies, Saeculum, Studia Universitatis Babe? - Bolyai - Iurisprudentia, Transilvania etc.