TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TEOFAN POPESCU

Popescu, Teofan (Tudor), ieromonah la m?n?stirea Putna; licen?iat al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Bucure?ti ?i doctorand la aceea?i facultate, preg?tind teza Teologie ?i Cultur? în gândirea lui Nichifor Crainic; între anii 1995-1999 a ocupat func?ia de pre?edinte al ASCOR-ului Bucure?ti, perioad? în care a fost responsabil cu pagina de tineret, intitulat? „Buna-Rânduial?", din cadrul periodicului Patriarhiei Române, Vestitorul Ortodoxiei. În anul 1994, dup? moartea p?rintelui profesor Dumitru St?niloae, a ini?iat ciclul de conferin?e „Serile Filocalice Dumitru St?niloae", manifestare tradi?ional? studen?easc? care se desf??oar? anual pân? în ziua de ast?zi. A înfiin?at ?i a condus, între anii 1997-2001, revista studen?easc? de misiune cre?tin? Schimbarea la Fa??.

Din anul 2004 pân? acum a scris mai multe articole în presa local? în care a prezentat diverse activit??i misionar-culturale desf??urate de M?n?stirea Putna.