TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NICHIFOR CRAINIC

Teologul, eseistul, filozoful, jurnalistul, publicistul ?i poli­ticianul Nichifor Crainic s-a n?scut pe 22 decembrie 1889 ca Ion Dobre în comuna Bulbucata, jude?ul Vla?ca. A studiat la Facultatea de Teologie din Bucure?ti (1912-1916). Anii pri­mului r?zboi mondial i-a petrecut la un spital din Ia?i (1916-1918). Studii de specializare la Facultatea de Filozofie ?i Te­ologie Catolic? din Viena (1920-1922). A activat ani înde­lunga?i ca redactor la renumite ziare ?i reviste politice ?i filo­zofice române?ti, conducând între altele ziarul Calendarul (1932-1938) ?i mai ales revista Gândirea (1926-1944), „fi­ind principalul animator ?i teoretician al curentului «gândirist» tradi?ionalist". În paralel cu activit??ile sale publicistice, Crainic a de?inut catedra de literatur? religioas? modern? la Facultatea de Teologie din Chi?in?u (1927-1933). Din 1 de­cembrie 1932 a fost chemat la catedra de istoria literaturii biserice?ti ?i religioase moderne de la Facultatea de Teologie din Bucure?ti. În 1941 aceast? catedr? a fost transformat? în catedra de ascetic? ?i mistic?, pe care Crainic a de?inut-o pân? în 1944. În acela?i timp a fost ?i suplinitor la catedra de apo­logetic? ?i dogmatic?. Spre sfâr?itul celui de-al doilea r?zboi mondial, Crainic a ajuns s? fie prins între fronturi ?i preluarea treptat? a puterii de c?tre comuni?ti; Crainic însu?i fusese implicat în politic?. În 1926 a fost secretar general în Ministerul Cul­telor, în 1927 a fost deputat independent de Vla?ca. Din 1940 ?i pân? în 1941 a fost pentru scurt timp Ministru al Propa­gandei Na?ionale. Dup? preluarea puterii de c?tre comuni?ti s-a refugiat în m?n?stirea ardelean? Sâmb?ta de Sus. O vreme a fost ascuns de preo?ii din Mun?ii Apuseni ?i de pe Valea Târnavei. În 1945 a fost condamnat în absen?? de comuni?ti la închisoare pe via??. În mai 1947 s-a predat ?i a executat 15 ani de temni?? grea în sinistra închisoare pentru de?inu?i politici de la Aiud. A fost eliberat pe 26 aprilie 1962. Dup? aceea a mai activat o vreme pân? în 1968 la revista Glasul Patriei. A murit în noaptea de 20-21 august 1972 la Mogo?oaia, lân­g? Bucure?ti.