TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NIKOLAI OZOLIN

Ozolin, Nikolai, discipol al lui Leonid Uspensky vreme de treizeci de ani, s-a n?scut în 1942. A studiat teologia la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge" din Paris, unde a ob?inut masteratul în 1964; între anii 1961-1968 a studiat, de asemenea, istoria artei paleocre?tine ?i bizantine la ?coala Practic? de Înalte Studii - Paris. În 1968 a fost hirotonit preot ortodox. În perioada 1969-1971 a func?ionat ca asistent la catedra de Art? paleocre?tin? ?i bizantin? a Universit??ii din Leyden (Olanda), apoi ca profesor de istoria artei liturgice la Academia Teologic? ortodox? „Sfântul Vladimir" din New York, între anii 1974-1975 ?i 1986-1994. În 1985 ?i-a luat doctoratul la Sorbona, cu lucrarea Iconografia bizantin? a Pogorârii Duhului Sfânt". Ast?zi este profesor de Iconologie ?i de Teologie pastoral? la Institutul „Saint Serge" din Paris ?i realizatorul emisiunii „Ortodoxia" la Televiziunea Francez? - France 2. În române?te i-au ap?rut urm?toarele c?r?i: Chipul lui Dumnezeu, chipul omului. Studii de iconologie ?i arhitectur? bisericeasc?, Editura Anastasia, Bucure?ti, 1998; Iconografia Ortodox? a Cincizecimii, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2002.