TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOANA FEODOROV

Feodorov, Ioana, fiica regretatului academician Virgil Cândea, n?scut? la 20.02.1962; absolvent? în 1984 a Facult??ii de Limbi ?i Literaturi Str?ine, Sec?ia Arab?-Englez? din cadrul Universit??ii Bucure?ti; doctor în Filologie (Limba arab?) în 1998 la Universitatea Bucure?ti cu teza Exprimarea grada?iei în limbile român? ?i arab?; între 1995-2004 a predat cursuri de limb? ?i literatur? arab?, rela?ii culturale între români ?i arabii cre?tini la Universitatea Bucure?ti, Catedra de Limbi Orientale, Sec?ia Arab?. În anul 2004 a ob?inut gradul didactic de Conferen?iar. A demisionat în septembrie 2004 pentru a se dedica proiectelor de cercetare. Din aprilie 2006 este cercet?tor ?tiin?ific la Institutul de Studii Sud-Est Europene din cadrul Academiei Române. A participat la mai multe colocvii ?i congrese cu diferite comunic?ri, ulterior publicate. Lucr?ri în preg?tire: Edi?ia critic? a manuscrisului arab ?i traducere integral? în limba român? a C?l?toriei Patriarhului Macarie al Antiohiei scris? de fiul s?u Paul din Alep, lucrare din secolul al XVII-lea (cu note, glosar de termeni arabi cre?tini, indici etc.); Continuarea proiectului „M?rturii române?ti peste hotare» al Acad. Virgil Cândea, împreun? cu un colectiv de cercet?tori din ISSEE care vor preg?ti pentru tipar vol. III ?i IV; traducerea ?i editarea manucrisului arab al lucr?rii Culegere pl?cut? (Majmu` latif) scris? de Patriarhul Macarie Ibn al-Za`im al Antiohiei în timpul ?i dup? c?l?toria sa în ??rile Române (1652-1658); Monografie despre contribu?ia româneasc? la introducerea tiparului arab în Orientul Apropiat (Alep - Siria, 1705).