TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
EUGEN MUNTEANU

Munteanu, Eugen, profesor universitar doctor al Facult??ii de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i. Lector de limba român? la Sorbona?Paris (1997?1999), profesor?invitat la Universit??ile din Jena (1999?2001) ?i Viena (2006?2008). Preocup?ri ?tiin?ifice în domeniile: lingvistic? ?i filologie româneasc?, lingvistic? general? ?i teoria limbii, filosofia limbajului, istoria ideilor lingvistice, studii biblice, onomastic?, semantic? ?i lexicografie. Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române pe anul 1995 (acordat în 1997) pentru volumul Studii de lexicologie biblic?. Redactor la Dic?ionarul Academiei Române (literele L, V). Coordonator sau membru al câtorva proiecte ?tiin?ifice na?ionale ?i interna?ionale. Director al Centrului de Studii Biblico?Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum» al Universit??ii "Alexandru Ioan Cuza" din Ia?i. A publicat aproximativ 300 de studii ?i articole de specialitate, unele dintre ele în reviste de reputa?ie interna?ional? (cotate ISI). Principalele lucr?ri: Aeterna Latinitas. Mic? enciclopedie a gîndirii europene în expresie latin?, Polirom, Ia?i, 1997, (în colaborare cu Lucia?Gabriela Munteanu). Introducere în lingvistic?, Polirom, Ia?i, 2005. Lexicologie biblic? româneasc?. Humanitas, Bucure?ti, 2008 (ed. I, Ia?i, 1995). Sf. Augustin, De dialectica/Despre dialectic?. Edi?ie bilingv?, introducere, note, comentarii ?i bibliografie, Editura Humanitas, Bucure?ti, 1991. Sfîntul Augustin, De Magistro/Despre Înv???tor. Edi?ie bilingv?, traducere, introducere, comentarii, note ?i bibliografie, Institutul European, Ia?i, 1995. Carmina Burana. Edi?ie bilingv? comentat?, Editura Polirom, Ia?i, 1998, 400 p. (în colaborare cu Lucia?Gabriela Munteanu; premiul pentru traducere la Salonul Na?ional de Carte, Cluj, noiembrie, 1998, acordat de Ministerul Culturii). Thomas de Aquino, De ente et essentia/ Despre fiind ?i esen??. Edi?ie bilingv?, traducere, introducere, note ?i comentarii, Polirom, Ia?i, 1998 (ed. a II?a, Ia?i, 2008). Jean?Jaques Rousseau, Eseu despre originea limbajului. Traducere, introducere, note ?i comentarii, Polirom, Ia?i, 1999. Emanuel Swedenborg, Despre în?elepciunea iubirii conjugale. Versiune româneasc? ?i postfa??, Polirom, Ia?i, 1999. Sfîntul Augustin, Confessiones/ Confesiuni. Edi?ie bilingv?, traducere din limba latin?, introducere ?i note, Nemira, Bucure?ti, 2003. Jacob Grimm/ Ernest Renan, Dou? tratate despre originea limbajului. Versiuni în limba român?, cuvânt înainte, introduceri ?i bibliografie, Editura Universit??ii, Ia?i, 2001. Rivarol, Discurs despre universalitatea limbii franceze, urmat de Maxime, reflec?ii, anecdote, cuvinte de duh. Antologie, traducere, introducere ?i bibliografie, Institutul European, Ia?i, 2003. Wilhelm von Humboldt, Diversitatea structural? a limbilor ?i influen?a ei asupra umanit??ii. Versiune româneasc?, introducere, bibliografie ?i indice, Humanitas, Bucure?ti, 2008. Leviticul. Traducere din limba greac?, introducere, note ?i comentarii, în vol. Cristian B?dili?? et alii (coord.), Septuaginta I, (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), Colegiul Noua Europ?/ Polirom, Bucure?ti/ Ia?i, 2004, p. 298?418. Odele. Traducere din limba greac?, introducere, note ?i comentarii, în vol. Cristian B?dili?? et alii (coord.), Septuaginta IV/I (Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea cânt?rilor), Polirom, Ia?i, 2006, p. 351?388. Cartea în?elepciunii lui Iisus Sirah. Traducere din limba greac?, introducere, note ?i comentarii, în vol. Cristian B?dili?? et alii (coord.), Septuaginta, IV/II (Iov, În?elepciunea lui Solomon, În?elepciunea lui Iisus Sirah, Psalmii lui Solomon), Polirom, Ia?i, 2007, p. 235?438.