TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
RĂZVAN THEODORESCU

Theodorescu, R?zvan, academician, istoric al culturii, istoric de art?, profesor universitar (din 1990) la Universitatea de Arte din Bucure?ti; Rector al Academiei pentru Studiul Culturii ?i al Religiilor (din 1995); Secretar general al Asocia?iei de Studii Sud-Est Europene (AIESEE); ?ef al Catedrei UNESCO de Studii Sud-Est Europene din Universitatea de Arte  (din 1997); Ministru al Culturii ?i Cultelor (2000-2004). Dintre volumele publicate amintim: Bizan?, Balcani, Occident la începuturile culturii  medievale române?ti - secolele X-XIV,      Ed. Academiei, Bucure?ti 1974; Un mileniu de art? la Dun?rea de Jos (400-1400), Ed. Meridiane, Bucure?ti, 1976; Itinerarii medievale, Ed. Meridiane, Bucure?ti, 1979; Piatra Trei Ierarhilor, Ed. Meridiane, Bucure?ti, 1979; Istoria v?zut? de aproape, Ed. Sport-Turism, Bucure?ti, 1980; Civiliza?ia românilor între medieval ?i modern. Orizontul imaginii (1550-1800), I-II, Ed. Meridiane, Bucure?ti, 1992 ; ed. a II-a, Princeps Edit, Ia?i, 2006; Cele 900 de zile ale "manipul?rii", Ed. Tinerama, Bucure?ti, 1993; La peinture murale moldave des 15-ème  - 16-ème siècles, Ed. UNESCO, Bucure?ti, 1995; Roumains et Balkaniques dans la civilisation sud-est européenne, Ed. Enciclopedic?, Bucure?ti, 1999; Pic?tura de istorie, Ed. Funda?iei Culturale Române, Bucure?ti, 1999; Constantin Brâncoveanu între „Casa C?r?ilor" ?i „Levropa", Ed, Rao, Bucure?ti, 2006; a publicat de asemenea circa 600 de articole în reviste din ?ar? ?i str?in?tate.