TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NIKOS A. MATSOUKAS

Matsoukas, Nikos (1934-2006), fost profesor de dogmatic? al Facult??ii de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic (Grecia). În 1962 prime?te o burs? de studii a guvernului german ?i se înscrie la Universitatea din Heidelberg unde urmeaz? cursuri de teologie biblic?, sistematic? ?i de filozofie. În anul 1965 a ob?inut titlul de doctor în teologie la Universitatea Aristotel din Tesalonic, iar din 1984 este profesor titular al catedrei de dogmatic? în cadrul c?reia a desf??urat o activitate deosebit de prolific? ?i încununat? în anul 1994 prin preluarea func?iei de decan al Facult??ii de Teologie. Autor de proz? ?i poezie, traduc?tor în neogreac? a unor autori ca Blaise Pascal, Franz Kafka ?i Hermann Hesse, editorul, traduc?torul ?i comentatorul unor opere teologice esen?iale ca Scrisorile Sfântului Grigorie Palama, în seria coordonat? de Pannayotis Christou intitulat? Gr?goriou Palama Syngrammata (Scrierile Sfântului Grigorie Palama) vol. II, Tesalonic, 1966; Ioan Damaschin, Expunerea exact? a credin?ei ortodoxe, Tesalonic, 1976; Ioan Damaschin, I. Dialogul împotriva Maniheilor ?i II. Cele trei cuvânt?ri împotriva iconocla?tilor, Tesalonic, 1988. Dintre cele aproximativ 20 de c?r?i de teologie semnate de Nikos Matsoukas pot fi men?ionate în mod deosebit: Originea ?i fiin?a dogmei ortodoxe, Tesalonic, 1969; Lumea, omul, comuniunea la Maxim M?rturisitorul, Atena, 1980; Ortodoxie ?i erezie la scriitorii biserice?ti ai secolelor IV, V ?i VI, Tesalonic, 1992, 328 p.; Istoria filosofiei. Cu scurt? introducere în filosofie, prima edi?ie ap?rut? în 1981 a ajuns în anul 1997 la a ?asea edi?ie, Tesalonic, 423 p.; Istoria Filozofiei Bizantine. Cu o anex? despre scolasticismul Evului Mediu, Tesalonic, 1998, 355 p. (trad. în român? de pr. prof. dr. Constantin Coman ?i Nicu?or Deciu, Bucure?ti, 2003, 272 p.); Teologia Dogmatic? ?i Simbolic?. I. Introducere în gnoseologia teologic?, Tesalonic, 1985, 251 p. (în limba român? a ap?rut cu titlul Introducere în Gnoseologia Teologic?, trad. de Maricel Popa, Bucure?ti, 1997, 203 p.); Teologia Dogmatic? ?i simbolic?. II. Expunerea credin?ei ortodoxe în confruntare cu cre?tinismul occidental, Tesalonic, 1985, 569 p. (trad. în român? de Nicu?or Deciu, Bucure?ti, 2006, 414 p.); Teologia Dogmatic? ?i Simbolic?. III. Recapitulare ?i s?l??luire a binelui. Expunerea caracterului ecumenic al înv???turii cre?tine, Tesalonic, 1985, 434 p.; Teologia Dogmatic? ?i Simbolic?. IV. Satana, Tesalonic, 1999, 263 p. (volum ap?rut în român? cu titlul Teologia Dogmatic? ?i Simbolic?. Volumul IV. Demonologie, trad. de pr. prof. dr. Constantin Coman ?i pr. drd. Cristian-Emil Chivu, Bucure?ti, 2002, 171 p.); Vechiul ?i Noul Testament. Însemn?ri, semnifica?ii ?i impresii, Tesalonic, 2003.